Integritetspolicy

Denna Sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies).

Insamling och information

Hushållsservice Söderort samlar in information från dig när du ringer till oss, mailar in en order/ förfrågan eller använder vårt kontaktformulär via vår hemsida. Den insamlade informationen inkluderar namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt ev personnummer (vid anmälan av RUT till Skatteverket). Om du kontaktar Hushållsservice Söderort , lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att kunna ge en bättre service om du kontaktar Hushållsservice Söderort AB igen.

Din IP-adress kan komma att sparas för att effektivisera användningen av vår webbplats.

Laglighet i behandlingen

Hushållsservice Söderort kommer att behandla och samla dina personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy. Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.

Vi behandlar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.

Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om Hushållsservice Söderort AB informeras eller annars blir medveten om felaktig information.

Du har rätt att kontakta Hushållsservice Söderort AB om du vill ha ut information om de uppgifter som vi har lagrade om dig, för att begära rättelse, överföring eller att vi begränsar alternativt raderar dina uppgifter, om det inte finns rättsliga skäl till att fortsätta behandlingen.

Rättslig grund för behandlingen

Hushållsservice Söderort AB samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke.

Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan Dig och Hushållsservice Söderort AB kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla Hushållsservice Söderort AB åtagande enligt det aktuella avtalet.

Hushållsservice Söderort AB kommer att behandla dina personuppgifter som vi är skyldiga att göra enligt lag eller beslut från myndighet.

Personuppgiftsbiträde

Hushållsservice Söderort AB jobbar i dag i ett bokföringsprogram med molntjänster. Detta system behandlar alla personuppgifter genom dels lagring av data samt drift av vårt dagliga system. Personuppgiftsbiträdet kan komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från oss.

Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

Personuppgiftsbiträdesavtal är skrivet med ett fåtal underleverantörer som i sin tur hjälper oss på Hushållsservice Söderort AB att kunna ge fullservice till våra kunder.

Avtal finns skrivet mellan dessa parter.

Cookies och tredje part

Hushållsservice Söderort AB använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas ( Tex Google Analytics ) för analysändamål och/ eller förbättring av trafiken på hemsida mm.

Om du inte vill ha cookies installerad på din dator kan du själv begränsa behandlingen via din webbläsare och i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Säkerhet

Hushållsservice Söderort AB säkerhetsställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, olaglig behandling och oavsiktlig förlust eller skada. Dina personuppgifter behandlas endast av individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträden , med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Hushållsservice Söderort AB förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, för att exempelvis följa ändringar i lagar och förordningar. Vid en förändring kommer detta att publiceras på Hushållsservice Söderort AB hemsida.

Kontaktinformation

Hushållsservice Söderort AB
Herr Stens Väg 4,
125 30 ÄLVSJÖ

Org: 556387-1887
Tel: 08-6473300
E-post: info@hservicesoderort.se