Miljöarbete

Hushållsservice Söderort AB:s miljöarbete sker med Stockholms stads miljödiplom/Svensk Miljöbas. Ledningssystemet bygger på de fem grundelementen från ISO 14001.

1. Policy
2. Planera
3. Genomföra
4. Följa upp
5. Förbättra

Arbetet bedrivs med inriktning på ständiga förbättringar vad gäller miljöförbättrande åtgärder och dokumentation.

Miljöarbetet revideras vart tredje år av tredjepartsrevisorer samt årligen av Miljöstegen. Våra mål formuleras inom områdena energi, avfall, inköp/leverantörer, transporter samt utbildning/information.

Företaget genomför miljöutredningar där våra mest betydande miljöaspekter kartläggs. Denna uppdateras varje år och vid större verksamhetsförändringar. Utifrån det har vi sedan formulerat miljöpolicy, miljömål samt handlingsprogram. En förteckning över vilken lagstiftning vi berörs av finns också samt en nödlägesberedskap. Vi har varit miljödiplomerade sedan 2001.

Miljödiplom - Svensk miljöbas

Önskas tillgång till hela vår miljöberättelse vänligen kontakta oss ekonomi@hservicesoderort.se.